Heilig Avondmaal door de eeuwen heen

Op zondag 27 november 2011 hebben we het Heilig Avondmaal in onze gemeente mogen vieren.
We hebben dan de nieuwe avondmaalstafelkleden in gebruik genomen, omdat de oude damasten kleden slecht werden, door slijtage. In deze dienst is hier aandacht aan besteed. Wilt u meer informatie over de geschiedenis van het Heilig Avondmaal door de eeuwen heen, dan kun u dat hier lezen.
Hier kunt u ook wat lezen over ons eigen heilig avondmaalsgereedschap.
In het begin van 2009 zijn we via de Kerk & Gemeente 2009 beurs in contact gekomen met Sanny de Zoete, Antiek & Design Linnengoed, uit Delf. Via deze contacten hebben we eerst ondermoltons aangeschaft, ter bescherming van de damast kleden en omdat de kleden mooier op de tafel komen te liggen. Eind 2009 heeft Sanny de Zoete één van onze avondmaalstafel kleden gezien en ook zij kon zien dat deze damasten kleden heel dun geworden zijn. In overleg met de kerkrentmeesters hebben we gekeken naar verschillende kwaliteit damastkleden en ingeweven symbolen. In maart 2011 is er een beslissing genomen en zijn er nieuwe avondmaalstafelkleden van damast besteld bij Sanny de Zoete, Antiek & Design Linnengoed uit Delft. In de damasten kleden is een patroon van Druivenranken ingeweven en zijn op maat gemaakt in Ierland, omdat in Nederland geen bedrijven zijn die damast kunnen weven. De Druivenranken is een verwijzing naar wat Jezus zelf heeft gezegd in Joh. 15. “Ik ben de ware Wijnstok,…”

We danken Sanny de Zoete voor de levering, haar deskundig advies en het meedenken over verschillende zaken zoals maken van weefpatronen en wassen van de damasten kleden.
Voor meer informatie over damast, kunt u kijken op de website van Sanny de Zoete, http://www.sannydezoete.nl/.

Op zaterdag 26 november 2011 hebben de 4 kosters samen met Sanny de Zoete de tafel in orde gemaakt.
Met gevoel voor preciesi en de deskundige hulp van Sanny de Zoete zijn de heilig avondmaals kleden op de tafel neergelegd en gestreken.

Heilig Avondmaal door de eeuwen heen

Naar aanleiding van het in gebruik nemen van het nieuwe avondmaalstafelkleed op 27 november 2011 in onze kerk, willen we toch nog wat meer vertellen over het Heilig Avondmaal zelf. Het Heilig Avondmaal kent namelijk een lange geschiedenis en daar is veel meer over te vertellen. Wie heeft het ingesteld en is de wijze van vieren van het avondmaal zoals wij dat kennen altijd zo geweest? Wat betekent het Heilig Avondmaal eigenlijk voor ons? Van al deze vragen zijn een aantal punten opgeschreven die hieronder verder uitgewerkt worden.

Punt 1. Het woord heilig Avondmaal of sacrament.
Punt 2. Het Heilig Avondmaal door de eeuwen heen.
Punt 3. Het Avondmaal formulier, hoe moeten we daar mee omgaan.
Punt 4. De wijnbeker en de broodschaal.
Punt 5. Het heilig avondmaalskleed en de tafel zelf.
Punt 6. Damast, spiritueel weefsel?

Er is van dit artikel ook een pdf formaat, waar meer foto's in staan. Wilt u dit artikel in pdf formaat, stuur dan een mail naar
meerwetenover@hervormdlopik.nl.

Punt 1. Het woord Heilig Avondmaal of sacrament.
De Hervormde gemeente van Lopik is voortgekomen na de Reformatie uit de Rooms Katholieke Kerk, zoals vele andere hervormde kerken in Nederland. Zij kennen twee sacramenten, te weten doop en avondmaal. Het woord ‘sacrament’ komt niet voor in de bijbel, maar is door de Kerkvader Tertullianus (ca.160-220) in de taal van kerk en theologie geïntroduceerd. Het Latijnse woord sacramentum heeft als betekenis o.a. een eed van trouw die een soldaat bij het vaandel aflegde als hij gaat dienen in het Romeinse leger. Bij deze ceremonie zwoer hij plechtig dat hij nu zijn burgerlijke staat met al zijn voorrechten aflegde en dat hij voortaan aan de keizer toebehoorde. Hij zwoer dat hij elk bevel van de keizer zou gehoorzamen, wat het ook mocht kosten, en waar hem dat ook heen mocht leiden.
Tertullianus nam dit woord over omdat de christen zowel eenmalig door de doop als herhaaldelijk door het Avondmaal betuigde dat hij voortaan zijn Heer Jezus Christus toebehoorde en Hem volkomen toegewijd als zijn Meester zou volgen en dienen.
Daarnaast speelde ook mee dat in de Vulgata, de Latijnse Bijbelvertaling, het woord sacramentum de vertaling van het Griekse woord mysterion is, wat ‘geheimenis’ of ‘verborgenheid’ betekent. De sacramenten van het christelijk geloof duiden op handelingen met een verborgen zin. Bij Augustinus gaat het om tekenen die een verwijzing zijn naar de werkelijkheid van het heil van God, oftewel uiterlijke tekenen van innerlijke genade, die God bewerkt.
De Rooms Katholieke Kerk leert dat er zeven sacramenten zijn die de verborgen genade van God zichtbaar en tastbaar maken, en die in die zin ook de genade bewerkstelligen: doop, vormsel, eucharistie, biecht, oliesel, priesterwijding en huwelijk. Omdat het huwelijk in Ef.5:32 een mysterion of sacramentum wordt genoemd, heeft dit er mede toe geleid dat de Rooms Katholieke Kerk het huwelijk als een sacrament is gaan beschouwen.

Lees verder >>>