Kerkrentmeesters

De kerkrentmeester maken deel uit van de kerkenraad. We werken volgens de kerkorde die is vastgesteld bij besluit van de synode. Dit besluit bepaalt dat de kerkenraad de stoffelijke en financiële zaken van niet diaconale aard delegeert aan het college van kerkrentmeesters. Het college bestaat uit een 3 ouderling kerkrentmeesters en 2 niet ambtsdragers. Tevens is kerkordelijk geregeld dat de voorzitter van dit college altijd  een ambtsdrager moet zijn terwijl de functies van penningmeester en secretaris in onderling overleg verdeeld worden.

Wat zijn de taken van ons college:

 1. De belangrijkste taak is het in stand houden en bevorderen van prediking en pastoraat, allereerst in financiële zin, maar ook tastbaar in het behoud van kerkelijke gebouwen.
 2. Geldwerving en het beheer daarvan om bovenstaande doelstelling te bereiken.
 3. Verantwoordelijk voor de aanstelling en aansturing van kosters, organisten, schoonmakers en alle andere die betrokken zijn bij het goede verloop van de eredienst en instandhouding van de gebouwen.
 4. Verzorgen van de financiële administratie en verrichten van betalingen, zoals traktementen, vergoedingen etc.
 5. Het verzorgen van een correct ledenbestand.
 6. Het beheren en verzorgen van de begraafplaats.
 7. Het vaststellen van instructies voor kosters en organisten.
 8. Het benoemen van kosters en organisten.
 9. Het beheren en toezicht houden op de kerkelijke gebouwen (monumentale kerk, het verenigingsgebouw “de Schaapskooi” en de pastorie) en de begraafplaats.
 10. Het voorbereiden van de jaarlijkse begroting cq begrotingswijzigingen, in concept vast stellen van de jaarrekeningen en daarna ter goedkeuring presenteren aan de kerkenraad. Vervolgens ter goedkeuring voorleggen aan de PKN.
 11. Het onderhouden van contacten met de provinciale en landelijke Kerkrentmeesterlijke-organen en overige derden, benodigd voor het goed functioneren van  het college.
  Hieronder vind u nog meer informatie over onze taken binnen onze gemeente.

De gemeente heeft in eigendom een monumentaal kerkgebouw uit  ongeveer 1500, een pastorie uit 1970 en een verenigingsgebouw, geopend in 1972 en uitgebreid in 2002.
Ons kerkgebouw is een Rijksmonument en valt onder het toezicht en de susidieregeling van de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed. Naar aanleiding van de recent vastgestelde subsidieregeling de zogenaamde BRIM regeling draagt deze dienst onder strikte voorwaarden 65% bij in de onderhoudskosten. Hiervoor moet door een erkend archiectenbureau een zes jarig onderhoudsplan zijn opgesteld en door genoemde Rijksdienst zijn goedgekeurd. Het door ons college ingediende en goedgekeurde plan omvat de jaren 2013 tot en met 2019. Over het algemeen zijn de subsidiegelden alleen bestemt voor onderhoudswerkzaamheden aan de buitenzijde.
De bij het kerk- en verenigingsgebouw liggende parkeerplaatsen en de beide wegen er naar toe zijn eigendom van de hervormde gemeente. Hoewel deze in eerste plaats bestemd zijn voor bezoekers van kerk en verenigingsgebouw worden deze in meerdere mate gebruikt voor bezoekers van de middenstand in de Dorpsstraat en bezoekers aan de omwonenden. Het college is van mening dat wij niet om deze sociale functie heen kunnen gezien de nabijgelegen woningen en detailhandel en de beperkte parkeergelegenheid in het oude centrum.

Voor de Schaapskooi is het totale beheer, zowel bouwkundig als financieel, in beheer gegeven aan de beheerscommissie van de schaapskooi. Hiertoe zijn voor het beheer en gebruik reglementen opgesteld en vastgesteld door het college van kerkrentmeesters.

De belangrijkste bron van inkomsten is de jaarlijkse actie voor de vrijwillige bijdrage. Onze gemeente doet jaarlijks mee met de landelijke actie kerkbalans. Deze actie wordt jaarlijks gehouden in de maand januari. De inkomsten uit deze actie dekken ongeveer 50% van de kosten. Ook de wekelijkse collecten tijdens de zondagse eredienst, inclusief de collecten  bij een huwelijk, dank en biddagen enz. vormen een belangrijke bron van inkomsten. Hiermee kan ongeveer 20% gedekt worden.
De  overige 30% worden bijeengebracht door giften, de offerblokken, opbrengsten generale kas, verjaardagfonds, de opbrengst van de oud papier inzameling en de rente van de voorzieningen en algemene reserve.
Jaarlijks wordt in de maand november de gemeente gelegenheid gegeven kennis te nemen van de jaarrekening van het voorgaande jaar  en de begroting van het komende jaar.


Met uitzondering van de predikant zijn er geen betaalde krachten werkzaam in onze gemeente. Alle benodigde werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. Genoemde medewerkers zijn tijdens hun bezigheden verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid.

Het college is volgens de kerkorde gehouden een correct leden bestand te voeren. Om dit te kunnen verwezenlijken zijn we aangesloten bij de LRP (Leden Registratie Pkn). Hierbij word gebruik gemaakt van een geautomatiseerd systeem via  internet. Dit blijft belangrijk met het oog op het pastorale werk, maar ook voor de leden zelf daar bij eventuele verhuizing of overschrijving alle gegevens correct over kunnen naar de nieuwe ontvangende gemeente.

Heeft u vragen en opmerkingen dan kunt u mailen naar kerkrentmeesters@hervormdlopik.nl

Het bankrekeningnummer van het college is:  NL22RABO0337104050
Giften aan onze gemeente zijn aftrekbaar.